Podmínky udělení zápočtu

Předmět je uzavřen klasifikovaným zápočtem. Pro získání zápočtu je potřeba vypracovat, obhájit zápočtový program a projevit znalost probrané látky při přezkoušení:

Témata doplňujících otázek

 1. objektové typy v C++
  • zapouzdření (přístupová práva, deklarace friend, ...)
  • dědičnost (předek a potomek, dědictví a přístupová práva, ...)
  • polymorfismus (abstraktní třídy, virtuální metody, časná a pozdní vazba, ...)
 2. šablony
  • šablony funkcí
  • šablony objektových typů
 3. přetěžování operátorů
  • operátory, které lze přetěžovat jako nestatické metody nebo jako volné funkce
  • operátory, které lze přetížit pouze jako nestatické metody
 4. výjimky
  • vyvolání a obsluha výjimek
 5. standardní šablonová knihovna
  • kontejnery (list, vector, map, iterator)
  • vstupy a výstupy (iostream, fstream)
 6. základy práce s knihovnou Qt
  • základní widgety (tlačítka, popisky, vstupní pole)
  • tvorba rozložení formuláře
  • akce a nabídky
  • objektový model v Qt
  • události

Obecné požadavky

Při psaní zápočtové úlohy dbejte na čistotu kódu (vhodný rozklad do podprogramů a samostatně překládaných zdrojových souborů, odsazování, komentáře). Program by měl jít přeložit bez varování překladače a měl by uvolnit veškerou alokovanou paměť. Dbejte také na komunikaci s uživatelem programu.

Při řešení používejte objektové typy (případně šablony objektových typů), v případě potřeby vhodným způsobem přetěžte operátory a využijte výjimky.

Náměty na zápočtové úlohy (bude průběžně aktualizováno)

Následující zadání berte jako inspiraci, můžete zkusit vymyslet vlastní zadání obdobné složitosti. Uživatelské rozhraní úloh implementujte v knihovně Qt.

 1. Hledání cesty z bludiště. Předpokládejte, že bludiště je uloženo v PGM souboru, kde 0 znamená zeď a 1 chodbu. Cestu k souboru s bludištěm a počáteční pozici a souřadnici východu zadá uživatel.
 2. Řešení hanojských věží. Předpokládejte, že počet disků zadá uživatel, při řešení nepoužívejte rekurzi. Pro vizualizaci použijte nějakou grafickou knihovnu (např. Qt)
 3. Hledání nejkratší cesty v ohodnoceném grafu. Předpokládejte, že graf je zadán pomocí matice vzdáleností A (Aij = cena hrany mezi uzly i, j, 0 pokud mezi uzly i a j nevede hrana) uložené v textovém souboru.
 4. Knihovna pro práci s velkými celými čísly. Rozsahy datových typů jsou omezené. Navrhněte vlastní datový typ, který bude schopen reprezentovat celá čísla až o 200 číslicích. Napište funkce, které budou umět proměnné tehoto datového typu sčítat, odčítat, násobit a celočíselně dělit. (Nápověda: použijte pole znaků). Knihovnu použijte v jednoduché Qt kalkulačce.
 5. Pexeso
Poslední úprava stránky: 25.05.2020, 18:19
Powered by PmWiki